Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Acor Products, gevestigd te Heesch in de Vinkelsestraat.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Acor Products zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van Acor Products zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/ of derden.
2.1 Acor Products aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en / of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Acor Products onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en of derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Acor Products aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden

Artikel 3 Aanbiedingen.
3.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Acor Products, exclusief omzetbelasting en exclusief pallets en / of emballage.
3.3 Gegevens in drukwerken, verstrekt door Acor Products, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Acor Products niet.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Acor Products binden de laatste niet, voor zover ze door Acor Products niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Acor Products door zijn schriftelijke / mondelinge bevestiging.
5.2 Elke met Acor Products aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Acor Products zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in drukwerk of tekeningen, afbeeldingen e.d. door Acor Products bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.
6.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Acor Products niet.
6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke rekening, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel: ”Betaling”.

Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Acor Products

Artikel 9 Aanbetaling.
Acor Products is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Acor Products de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Acor Products aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn / haar rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen.
11.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
11.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletsel voor Acor Products zijn de goederen te leveren.
11.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer– en minderwerk.
12.1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Meer– en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen; komt voor verrekening in aanmerking.
12.3 Door Acor Products te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke orde, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Acor Products ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Acor Products buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.
14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Acor Products reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Acor Products als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Acor Products te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.
14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Acor Products zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Acor Products terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Acor Products wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2 Acor Products dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Acor Products c.q. de onafhankelijke deskundige juist is zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Acor Products Is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie.
16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Acor Products aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal– en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Acor Products zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal– en fabricage fouten of indien Acor Products na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2 Voor alle goederen en materialen die Acor Products niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs– of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.
Wanneer Acor Products goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.
18.1 Acor Products is niet aansprakelijk voor de kosten, schade, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. 
B. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikte,dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
C. Water- en/of nevenschade. 
18.2 Acor Products is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, als mede aan het werk en / of eigendommem van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Acor Products of van hen, die door Acor Products te werk zijn gesteld.
18.3 Acor Products zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs– en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.
19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingenoproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Acor Products of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Acor Products, ex– en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Acor Products, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Acor Products overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 Acor Products is in deze gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
20.1 Zolang Acor Products geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Acor Products
20.2 Acor Products heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
20.3 Alle daden met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn Betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21.2 Onverminderd het bepaalde in het B.W. zal Acor Products in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Acor Products eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Acor Products op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.
22.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Producten worden geleverd direct na het ontvangen van de betaling, indien voorradig. 
22.2 Acor Products is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 3% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3 Acor Products is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 80,= Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand, uit het enkele feit dat Acor Products zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.
Op alle door Acor Products gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon– c.q. vestigingsplaats van Acor Products, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 
 

Producten vergelijken (0)

Geen producten geselecteerd.